VeritaMed Centrum Medyczne Warszawa
veritamed
veritamed
veritamed
veritamed

POLITYKA PRYWATNOŚCI VERITAMED

POLITYKA PRYWATNOŚCI VERITAMED

WPROWADZENIE

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny www.veritamed.com / www.veritamed.pl i reguluje prywatność użytkowników. Twoja prywatność jest traktowana bardzo poważnie

i jesteśmy zaangażowani w przetwarzanie twoich danych osobowych w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Ochrona prywatności i poufność danych Naszych Pacjentów stanowi dla nas kwestię nadrzędną. Możesz odwiedzić większość naszej strony internetowej bez ujawniania jakichkolwiek informacji. jednak chwile, kiedy musimy zbierać informacje, żebyśmy mogli świadczyć żądane usługi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Medyczne VeritaMed działające pod spółka VeritaMed sp. z o.o. (dalej: „VeritaMed”) ma siedzibę w Warszawie, pod adresem ul. Długa 27, 00-238. Dostosowaliśmy również naszą politykę prywatności do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”), przypadku działań związanych z niniejszą witryną internetową www.veritamed.com / www.veritamed.pl.

Administratorem danych osobowych Pacjenta jest VeritaMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 27, 00-238 Warszawa. Inspektorem ochrony danych osobowych w VeritaMed jest Janusz Rozalski. Z inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@veritamed.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

1. DANE PACJENTA

Możesz zdecydować o przesyłaniu nam swoich danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, jeśli potrzebujesz skorzystać z Naszych usług. Twoja decyzja o przekazaniu danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, a czyniąc to, dajesz nam wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko w celach, w których je nam ujawniłeś.

VeritaMed będzie przetwarzała Twoje dane osobowe i korzystała z nich wyłącznie w celach, dla których je przekazałeś, tj.:

a)     udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

b)     realizacji innych Usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w zakresie, w jakim obejmować to będzie dane o stanie zdrowia lub inne dane wrażliwe, na podstawie zgody Pacjenta (tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

c)     prowadzenia badań oraz analiz naukowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w zakresie, w jakim obejmować to będzie dane o stanie zdrowia lub inne dane wrażliwe, na podstawie zgody (tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

d)     prowadzenia dodatkowych działań o charakterze marketingowym na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nie wykorzystamy Twoich danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, na przykład do przekazywania materiałów marketingowych, chyba że uzyskamy na to Twoją wyraźną zgodę. Przez cały czas będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi oraz zgodnie z art. 31-36 RODO oraz zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007, międzynarodowym standardem bezpieczeństwa informacji. Obejmuje to działania i procedury podejmowane przez nasz personel i upoważnione osoby trzecie (patrz punkt 4) oraz kontrole techniczne, które wdrożyliśmy, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu lub kradzieży informacji z naszej bazy danych.

Dane przetwarzane w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych obejmują imię i nazwisko numer PESEL oraz dane kontaktowe. W ramach realizacji świadczeń zdrowotnych będziemy przetwarzać dane o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej, którą prowadzimy w związku z prowadzoną działalnością leczniczą.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego W takich sytuacjach VeritaMed zapewnia stosowanie środków gwarantujących ich odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe informacje o stosowanych środkach można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych. Przed przekazaniem danych, VeritaMed przekaże Tobie szczegółowe informacje na temat odbiorcy danych w państwie trzecim. Jeżeli przekazanie danych nie będzie następować na postawie umowy powierzenia przetwarzania, do jego dokonania potrzebna może być Twoja zgoda.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

a)     w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznejprzez okres wskazany w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

b)     w zakresie danych służących do dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;

c)     w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

d)     w związku z prowadzonych monitoringiem wizyjnym nie dłużej niż 30 dni;

e)     w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – do wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat;

Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

RODO określa dane osobowe, które uważane za "wrażliwe" i które wymagają szczególnej uwagi przez administratora danych. Ta strona internetowa i wszelkie usługi dostępne na tej stronie nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych wrażliwych danych osobowych, a wsparcie oceny wpływu na prywatność (zwane również oceną skutków ochrony danych w ramach RODO) jest dostępne na żądanie od inspektora ochrony danych w placówce VeritaMed (patrz Rozdział 8).

3. PRAWA OSÓB PRYWATNYCH

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych masz prawa związane z ochroną Twoich danymi osobowych korzystając z tej strony internetowej. Należą do nich:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Aby skontaktować się z Centrum Medycznym VeritaMed, patrz punkt 8 poniżej.

Masz prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi. Można się z nimi skontaktować za pośrednictwem strony https://uodo.gov.pl/p/kontakt, w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza". Tam też opisane konieczne elementy skargi wnoszonej drogą elektroniczną lub pocztową (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Aby podjąć świadomą decyzję, czy przekazać dane osobowe w Centrum Medycznym VeritaMed za pomocą tej strony internetowej, musimy poinformować o kategoriach podmiotów przetwarzających oraz kategoriach odbiorców danych osobowych, które działają jako podmioty przetwarzające dane w zakresie świadczenia naszych usług dla Ciebie:

        dostawca bezpiecznych usług hostingowych i administracja serwerem dla strony www.veritamed.com / www.veritamed.pl;

        dostawca oraz serwis oprogramowania do przetwarzania danych dla medycyny i placówek medycznych;

        serwis wysyłki smsów;

.

Działania, w ramach których każdy z tych podmiotów przetwarzających dane osobowe uczestniczy, zostały odnotowany w Polityce Bezpieczeństwa wdrożonej przez VeritaMed w ramach RODO i one dostępne na żądanie u Inspektora Ochrony Danych Osobowych (patrz sekcja 8).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy różnymi osobami zaangażowanymi w proces opieki, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla jej poprawnego przebiegu. Każda z tych osób otrzyma dostęp jedynie do niezbędnego dla niej zakresu danych osobowych, zgodnie z przyjętą przez VeritaMed polityką ochrony danych osobowych. Przekazywanie w ten sposób danych osobowych może wiązać się z przekazywaniem dokumentacji medycznej.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. W związku z zaangażowaniem w proces udzielania świadczeń innych placówek medycznych i badawczych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także do tych podmiotów. Dane mogę być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie w tym m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

5. PLIKI COOKIES WITRYNY

Strona www.veritamed.com używa plików cookies do rejestrowania danych dziennika.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane lub odbierane przez komputer użytkownika lub urządzenia mobilnego, za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę www.veritamed.com. Pliki cookies unikalne dla Pacjenta lub przeglądarki internetowej Pacjenta. Ciasteczka tymczasowe działają tylko wtedy, gdy przeglądarka jest otwarta i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie przechowywane do momentu usunięcia ich przez użytkownika, przeglądarkę lub do momentu wygaśnięcia.

Używane pliki cookies zarówno tymczasowe jak i trwałe, w zależności od sposobu korzystania lub interakcji z stroną. Ponadto strona www.veritamed.com używa plików cookies funkcjonalnych, takich jak cookies google-analytics.com – służących do prowadzenia statystyk dla strony www.veritamed.com. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Używane pliki cookies, które nie specyficzne dla konta Pacjenta, ale unikatowe i pozwalają przeprowadzać między innymi analizę i personalizację strony. W przypadku decyzji o wyłączeniu niektórych lub wszystkich plik cookies, Pacjent może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji na stronie internetowej www.veritmed.com.

W plikach cookies przechowywane informacje, których www.veritamed.com może potrzebować, aby:

a)     dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników;

b)     zbierać dane statystyczne dotyczące witryny, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej;

c)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający witrynę korzystają ze stron internetowych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

7. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności umieszczoną na www.veritamed.com / www.veritamed.pl, a jeśli to zrobimy zamieścimy wszelkie zmiany na tej stronie. Jeśli nadal będziesz mieć dostęp do tej witryny lub skorzystasz z usług dostępnych na tej stronie po wprowadzeniu zmian, możliwe będzie ich zaakceptowanie.

8. KONTAKT Z CENTRUM MEDYCZNYM VERITAMED

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, chciałbyś skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę, napisz do:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Janusz Rozalski VeritaMed sp. z o.o. ul. Długa 27

00-238 Warszawa email: IODO@veritamed.com


lub tel. 22 873 8008
lub wypełnij formularz:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu kontaktowym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
Copyrights ©2024: VeritaMed - centrum medyczne: opieka, której oczekujesz
wykonanie i administracja - Aikelo.com